Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999)

Päivitetty 27.7.2018

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tmi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemi (y-tunnus 2166705-8),

Vähä-Koveron tie 25 A, 34260 Terälahti

Eeva Kahilaniemi, 040 3589 827, voimatassu@voimatassu.fi, www.voimatassu.fi

Rekisterin nimi

Tmi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemen potilasrekisteri

Tmi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemen laskutusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden tutkimusten ja kuntoutuksen suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen sekä seuranta.

Asiakassuhteen ylläpito ja seuranta.

Terapiapalveluiden laskutus.


Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan yksilökohtaiset tiedot, yhteystiedot, nimen ja henkilötunnuksen, osoitteen, puhelinnumeron, yhdyshenkilön/lähiomaisen tiedot, omalääkärin ja -hoitajan tiedot sekä keskeiset terapian kannalta oleelliset muut hoito- ja tutkimustiedot.

Asiakasrekisteri sisältää myös tietoja terapiasuunnitelmasta/ -sopimuksesta, terapiamuistiinpanoja sekä ohjeita asiakkaalle, kuten valokuvia ja videoita.

Laskutusrekisteri pitää sisällään asiakkaan terapian laskutusosoitteen, asiakkaan kattavat yhteystiedot, maksusitoumuksen numeron sekä terapioiden käyntimäärät ja päivämäärät.

Rekisterin tiedot ovat salaisia, eikä niitä yhdistetä muihin rekistereihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tietolähteenä käytetään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään saatavia tietoja.

Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta tahoilta sekä Kelalta saatavat tiedot. Asiakasrekisteri sisältää myös tutkimuksen aikana kerätyt tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden henkilötiedot ovat salassa pidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13.pykälä). Toimintaterapeutilla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Toiminnassa noudatetaan asiakkaan kanssa tehtyä kirjallista terapiasopimusta.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa vain kuntoutujan tai tämän täysi-ikäisen huoltajan yksilöidyllä, kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemellä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Aineistot säilytetään terapeutin omalla tietokoneella, muistitikulla tai irtokovalevyllä. Laite ja tietokoneaineisto ovat suojattu salasanalla. Muistitikku tai irtokovalevy säilytetään lukitussa kaapissa manuaalisen aineiston kanssa.

Laskutustiedot käsitellään toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemen tietokoneella, joka on suojattu salasanalla. Toimintaterapian laskutukset tapahtuvat erillisen laskutusohjelman kautta, joka on suojattu erillisellä salasanalla. Laskutuksen paperiversiot säilytetään lukitussa kaapissa.